Kvalitetspolicy

Våra kunder avgör framgången för vårt företag och är därför vår partner.

Vi ska alltid sträva efter att uppnå ett långsiktigt partnerskap med kunder och leverantörer. Välrenommerade och kompetenta leverantörer är en förutsättning för framgång i vårt kvalitetsarbete.

Vi ska lösa problem och önskemål på ett så bra och ekonomiskt sätt som möjligt, både för kunden och för oss.

Vi ska tillverka produkter med rätt teknologi, högsta kvalitet och rimliga leveranstider.

Vi ska alltid söka nya sätt att förbättra kvaliteten och produktionssätten.

Vi ska producera med personal och metoder som är rätt för kunden, produkten och miljön.

Vårt kvalitetsarbete ska verksamt bidra till att tjänster, service och produktionsmetoder motsvarar de förväntningar som nuvarande och kommande kunder ställer.

Vi ska alltid leverera en hög och jämn kvalitet som ska skapa och behålla företagets profil som står för service, pålitlighet, flexibilitet och total kvalitet.

Vi ska alla inom företaget, alltid i gemensam anda, ha kunden i fokus och alltid bemöta denne med respekt, vänlighet och professionalitet.

Vi ska med kompetent, motiverad och engagerad personal utveckla och förbättra vårt kvalitetssystem.

Vårt kvalitetssystem följer i väsentliga delar ISO 9001.

Miljöpolicy

Nordic Industries verksamheten skall orsaka minsta möjliga miljöpåverkan och sträva mot bättre resursutnyttjande med större hänsyn till miljön.

Verksamheten skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda.

Nordic Industries val av produktionsteknik och material skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan.

Nordic Industries skall följa eller överträffa gällande miljölagstiftning.

I andra delar av verksamheten såsom inköp, avfallshantering och transporter ska miljöhänsyn finnas med som ett naturligt inslag.